आराधना-पाठ Aaradhna – Paath

आराधना-पाठ
Ārādhanā-Phaāṭ

कविश्री द्यानतराय
Kaviśrī Dyānatarāya

(स्नान करते समय बोलना चाहिए)
(snāna karatē samaya bōlanā cāhi’ē)

मैं देव नित अरहंत चाहूँ, सिद्ध का सुमिरन करौं |
सूरि-गुरु-मुनि तीन पद ये, साधुपद हिरदय धरौं ||
मैं धर्म करुणामय जु चाहूँ, जहाँ हिंसा रंच ना |
मैं शास्त्रज्ञान-विराग चाहूँ, जासु में परपंच ना ||१||

Maiṁ dēva nita arahanta cāhūm̐, sid’dha kā sumirana karauṁ |
Sūri-guru-muni tīna pada yē, sādhupada hiradaya dharauṁ ||
Maiṁ dharma karuṇāmaya ju cāhūm̐, jahām̐ hinsā ran̄ca nā |
Maiṁ śāstrajñāna-virāga cāhūm̐, jāsu mēṁ parapan̄ca nā ||1||
 
चौबीस श्रीजिनदेव चाहूँ, और देव न मन बसे |
जिन बीस क्षेत्र विदेह चाहूँ, वंदतैं पातक नसे ||
गिरनार शिखर समेद चाहूँ, चंपापुरी पावापुरी |
कैलाश श्री जिनधाम चाहूँ, भजत भाजें भ्रम जुरी ||२||
Caubīsa śrījinadēva cāhūm̐, aura dēva na mana basē |
Jina bīsa kṣētra vidēha cāhūm̐, vandataiṁ pātaka nasē ||
Giranāra śikhara samēda cāhūm̐, campāpurī pāvāpurī |
Kailāśa śrī jinadhāma cāhūm̐, bhajata bhājēṁ bhrama jurī ||2||
 
नवतत्त्व का सरधान चाहूँ, और तत्त्व न मन धरौं |
षट्द्रव्य-गुन-परजाय चाहूँ, ठीक जासों भय हरौं ||
पूजा परम जिनराज चाहूँ, और देव न चहूँ कदा |
तिहुँकाल की मैं जाप चाहूँ, पाप नहिं लागे कदा ||३||
Navatattva kā saradhāna cāhūm̐, aura tattva na mana dharauṁ |
Ṣaṭdravya-guna-parajāya cāhūm̐, ṭhīka jāsōṁ bhaya harauṁ ||
Pūjā parama jinarāja cāhūm̐, aura dēva na cahūm̐ kadā |
Tihum̐kāla kī maiṁ jāpa cāhūm̐, pāpa nahiṁ lāgē kadā ||3||
 
सम्यक्त-दर्शन-ज्ञान-चारित, सदा चाहूँ भावसों |
दशलक्षणी मैं धर्म चाहूँ, महा-हरख-उछाव सों ||
सोलह जु कारन दु:ख-निवारण, सदा चाहूँ प्रीतिसों |
मैं नित अठार्इ-पर्व चाहूँ, महामंगल-रीति सों ||४||
Samyakta-darśana-jñāna-cārita, sadā cāhūm̐ bhāvasōṁ |
Daśalakṣaṇī maiṁ dharma cāhūm̐, mahā-harakha-uchāva sōṁ ||
Sōlaha ju kārana du:Kha-nivāraṇa, sadā cāhūm̐ prītisōṁ |
Maiṁ nita aṭhār’i-parva cāhūm̐, mahāmaṅgala-rīti sōṁ ||4||
 
अनुयोग चारों सदा चाहूँ, आदि-अन्त निवाह-सों |
पाये धरम के चार चाहूँ, चित्त अधिक उछाह सों ||
मैं दान चारों सदा चाहूँ, भवन-बस लाहो लहूँ |
आराधना मैं चारि चाहूँ, अन्त में ये ही गहूँ ||५||
Anuyōga cārōṁ sadā cāhūm̐, ādi-anta nivāha-sōṁ |
Pāyē dharama kē cāra cāhūm̐, citta adhika uchāha sōṁ ||
Maiṁ dāna cārōṁ sadā cāhūm̐, bhavana-basa lāhō lahūm̐ |
Ārādhanā maiṁ cāri cāhūm̐, anta mēṁ yē hī gahūm̐ ||5||
 
भावना-बारह जु भाऊँ, भाव निरमल होत हैं |
मैं व्रत जु बारह सदा चाहूँ, त्याग-भाव उद्योत हैं ||
प्रतिमा-दिगंबर सदा चाहूँ, ध्यान-आसन सोहना |
वसुकर्मतैं मैं छुटा चाहूँ, शिव लहूँ जहँ मोह ना ||६||
Bhāvanā-bāraha ju bhā’ūm̐, bhāva niramala hōta haiṁ |
Maiṁ vrata ju bāraha sadā cāhūm̐, tyāga-bhāva udyōta haiṁ ||
Pratimā-digambara sadā cāhūm̐, dhyāna-āsana sōhanā |
Vasukarmataiṁ maiṁ chuṭā cāhūm̐, śiva lahūm̐ jaham̐ mōha nā ||6||
 
मैं साधुजन को संग चाहूँ, प्रीति तिन ही सों करौं |
मैं पर्व के उपवास चाहूँ, अवर-आरंभ परिहरौं ||
इस दुक्ख पंचमकाल-माहीं, सुकुल-श्रावक मैं लह्यो |
अरु महाव्रत धरि क्यो नाहीं, निबल-तन मैंने गह्यो ||७||
Maiṁ sādhujana kō saṅga cāhūm̐, prīti tina hī sōṁ karauṁ |
Maiṁ parva kē upavāsa cāhūm̐, avara-ārambha pariharauṁ ||
Isa dukkha pan̄camakāla-māhīṁ, sukula-śrāvaka maiṁ lahyō |
Aru mahāvrata dhari kyō nāhīṁ, nibala-tana mainnē gahyō ||7||
 
आराधना उत्तम सदा, चाहूँ सुनो जिनरायजी |
तुम कृपानाथ अनाथ ‘द्यानत’, दया करना न्याय जी ||
वसुकर्म-नाश विकास, ज्ञान-प्रकाश मोको दीजिये |
करि सुगति-गमन समाधिमरन, सुभक्ति-चरनन दीजिये ||८||
Ārādhanā uttama sadā, cāhūm̐ sunō jinarāyajī |
Tuma kr̥pānātha anātha ‘dyānata’, dayā karanā n’yāya jī ||
Vasukarma-nāśa vikāsa, jñāna-prakāśa mōkō dījiyē |
Kari sugati-gamana samādhimarana, subhakti-caranana dījiyē ||8||
 

******