निर्वाणकांड (हिंदी) Nirvankand (Hindi)

निर्वाणकांड (हिंदी)
Nirvāṇakāṇḍa (Hindī)


 
pdf Audio pdf PDF
 

कविश्री भैया भगवतीदास
kaviśrī bhaiyā bhagavatīdāsa

(दोहा)
(dōhā)

वीतराग वंदूं सदा, भावसहित सिर नाय |
कहूँ कांड निर्वाण की, भाषा सुगम बनाय ||१||

Vītarāga vanduṁ sadā, bhāvasahita sira nāya |
Kahūm̐ kāṇḍa nirvāṇa kī, bhāṣā sugama banāya ||1||

(चौपार्इ छन्द)
(caupār’i chanda)

‘अष्टापद’ आदीश्वर स्वामि, वासुपूज्य ‘चंपापुरि’ नामि |
नेमिनाथ स्वामी ‘गिरनार’, वंदूं भाव भगति उर धार ||२||

‘Aṣṭāpada’ ādīśvara svāmi, vāsupūjya ‘campāpuri’ nāmi |
Nēminātha svāmī ‘giranāra’, vanduṁ bhāva bhagati ura dhāra ||2||


चरम तीर्थंकर चरम शरीर, ‘पावापुरि’ स्वामी महावीर |
‘शिखर सम्मेद’ जिनेश्वर बीस, भाव सहित वंदूं निश दीस ||३||
Carama tīrthaṅkara carama śarīra, ‘pāvāpuri’ svāmī mahāvīra |
‘Sikhara sam’mēda’ jinēśvara bīsa, bhāva sahita vanduṁ niśa dīsa ||3||


वरदत्तराय रु इंद्र मुनिंद्र, सायरदत्त आदि गुणवृंद |
‘नग सु तारवर’ मुनि उठकोड़ि, वंदूं भाव सहित कर जोड़ि ||४||
Varadattarāya ru indra munindra, sāyaradatta ādi guṇavr̥nda |
‘Naga su tāravara’ muni uṭhakōṛi, vanduṁ bhāva sahita kara jōṛi ||4||


श्री ‘गिरनार’ शिखर विख्यात, कोड़ि बहत्तर अरु सौ सात |
शम्भु-प्रद्युम्न कुमर द्वय भाय, अनिरुद्ध आदि नमूँ तसु पाय ||५||
Srī ‘giranāra’ śikhara vikhyāta, kōṛi bahattara aru sau sāta |
Sambhu-pradyumna kumara dvaya bhāya, anirud’dha ādi namūm̐ tasu pāya ||5||


रामचंद्र के सुत द्वय वीर, लाड नरिंद आदि गुणधीर |
पाँच कोड़ि मुनि मुक्ति मँझार, ‘पावागढ़’ वंदूं निरधार ||६||
Rāmacandra kē suta dvaya vīra, lāḍa narinda ādi guṇadhīra |
Pām̐ca kōṛi muni mukti mam̐jhāra, ‘pāvāgaṛha’ vanduṁ niradhāra ||6||


पांडव तीन द्रविड़ राजान, आठ कोड़ि मुनि मुकति पयान |
श्री ‘शत्रुंजय गिरि’ के सीस, भाव सहित वंदूं निश दीस ||७||
Pāṇḍava tīna draviṛa rājāna, āṭha kōṛi muni mukati payāna |
Srī ‘śatrun̄jaya giri’ kē sīsa, bhāva sahita vanduṁ niśa dīsa ||7||


जे बलभद्र मुकति में गये, आठ कोड़ि मुनि औरहु भये |
श्री ‘गजपंथ’ शिखर सुविशाल, तिनके चरण नमूँ तिहुँकाल ||८||
Jē balabhadra mukati mēṁ gayē, āṭha kōṛi muni aurahu bhayē |
Srī ‘gajapantha’ śikhara suviśāla, tinakē caraṇa namūm̐ tihum̐kāla ||8||


राम हनू सुग्रीव सुडील, गवय गवाख्य नील महानील |
कोड़ि निन्याणवे मुक्ति पयान, ‘तुंगीगिरि’ वंदूं धरि ध्यान ||९||
Rāma hanū sugrīva suḍīla, gavaya gavākhya nīla mahānīla |
Kōṛi nin’yāṇavē mukti payāna, ‘tuṅgīgiri’ vanduṁ dhari dhyāna ||9||


नंग अनंगकुमार सुजान, पाँच कोड़ि अरु अर्ध प्रमान |
मुक्ति गये ‘सोनागिरि’ शीश, ते वंदूं त्रिभुवनपति र्इश ||१०||
Naṅga anaṅgakumāra sujāna, pām̐ca kōṛi aru ardha pramāna |
Mukti gayē ‘sōnāgiri’ śīśa, tē vanduṁ tribhuvanapati iśa ||10||


रावण के सुत आदिकुमार, मुक्ति गये ‘रेवा-तट’ सार |
कोटि पंच अरु लाख पचास, ते वंदूं धरि परम हुलास ||११||
Rāvaṇa kē suta ādikumāra, mukti gayē ‘rēvā-taṭa’ sāra |
Kōṭi pan̄ca aru lākha pacāsa, tē vanduṁ dhari parama hulāsa ||11||


रेवानदी ‘सिद्धवर कूट’, पश्चिम दिशा देह जहँ छूट |
द्वय चक्री दश कामकुमार, उठकोड़ि वंदूं भव पार ||१२||
Rēvānadī ‘sid’dhavara kūṭa’, paścima diśā dēha jaham̐ chūṭa |
Dvaya cakrī daśa kāmakumāra, uṭhakōṛi vanduṁ bhava pāra ||12||


‘बड़वानी’ बड़नयर सुचंग, दक्षिण दिशि ‘गिरि चूल’ उतंग |
इंद्रजीत अरु कुंभ जु कर्ण, ते वंदूं भवसायर तर्ण ||१३||
‘Baṛavānī’ baṛanayara sucaṅga, dakṣiṇa diśi ‘giri cūla’ utaṅga |
Indrajīta aru kumbha ju karṇa, tē vanduṁ bhavasāyara tarṇa ||13||


सुवरणभद्र आदि मुनि चार, ‘पावागिरिवर’ शिखर मँझार |
चेलना नदी-तीर के पास, मुक्ति गये वंदूं नित तास ||१४||
Suvaraṇabhadra ādi muni cāra, ‘pāvāgirivara’ śikhara mam̐jhāra |
Cēlanā nadī-tīra kē pāsa, mukti gayē vanduṁ nita tāsa ||14||


फलहोड़ी बड़गाम अनूप, पश्चिम दिशा ‘द्रोणगिरि’ रूप |
गुरुदत्तादि मुनीश्वर जहाँ, मुक्ति गये वंदूं नित तहाँ ||१५||
Phalahōṛī baṛagāma anūpa, paścima diśā ‘drōṇagiri’ rūpa |
Gurudattādi munīśvara jahām̐, mukti gayē vanduṁ nita tahām̐ ||15||


बाल महाबाल मुनि दोय, नागकुमार मिले त्रय होय |
श्री ‘अष्टापद’ मुक्ति मँझार, ते वंदूं नित सुरत संभार ||१६||
Bāla mahābāla muni dōya, nāgakumāra milē traya hōya |
Srī ‘aṣṭāpada’ mukti mam̐jhāra, tē vanduṁ nita surata sambhāra ||16||


अचलापुर की दिश र्इसान, तहाँ ‘मेंढ़गिरि’ नाम प्रधान |
साढ़े तीन कोड़ि मुनिराय, तिनके चरण नमूँ चित लाय ||१७||
Acalāpura kī diśa r’isāna, tahām̐ ‘mēṇṛhagiri’ nāma pradhāna |
Sāṛhē tīna kōṛi munirāya, tinakē caraṇa namūm̐ cita lāya ||17||


वंसस्थल वन के ढिंग होय, पच्छिम दिशा ‘कुंथुगिरि’ सोय |
कुलभूषण देशभूषण नाम, तिनके चरणनि करूँ प्रणाम ||१८||
Vansasthala vana kē ḍhiṅga hōya, pacchima diśā ‘kunthugiri’ sōya |
Kulabhūṣaṇa dēśabhūṣaṇa nāma, tinakē caraṇani karūm̐ praṇāma ||18||


जसरथ राजा के सुत कहे, देश कलिंग पाँच सौ लहे |
‘कोटिशिला’ मुनि कोटि प्रमान, वंदन करूँ जोड़ जुग पान ||१९||
Jasaratha rājā kē suta kahē, dēśa kaliṅga pām̐ca sau lahē |
‘Kōṭiśilā’ muni kōṭi pramāna, vandana karūm̐ jōṛa juga pāna ||19||


समवसरण श्री पार्श्व जिनंद, ‘रेसिंदीगिरि’ नयनानंद |
वरदत्तादि पंच ऋषिराज, ते वंदूं नित धरम जिहाज ||२०||
Samavasaraṇa śrī pārśva jinanda, ‘rēsindīgiri’ nayanānanda |
Varadattādi pan̄ca r̥ṣirāja, tē vanduṁ nita dharama jihāja ||20||


‘मथुरापुरी’ पवित्र उद्यान, जम्बूस्वामी जी निर्वाण |
चरम केवली पंचमकाल, ते वंदूं नित दीनदयाल ||२१||
‘Mathurāpurī’ pavitra udyāna, jambūsvāmī jī nirvāṇa |
Carama kēvalī pan̄camakāla, tē vanduṁ nita dīnadayāla ||21||


तीन लोक के तीरथ जहाँ, नित प्रति वंदन कीजे तहाँ |
मन वच काय सहित सिरनाय, वंदन करहिं भविक गुणगाय ||२२||
Tina lōka kē tīratha jahām̐, nita prati vandana kījē tahām̐ |
Mana vaca kāya sahita siranāya, vandana karahiṁ bhavika guṇagāya ||22||


संवत सतरह-सौ इकताल, आश्विन सुदि दशमी सुविशाल |
‘भैया’ वंदन करहिं त्रिकाल, जय निर्वाणकांड गुणमाल ||२३||
Samvata sataraha-sau ikatāla, āśvina sudi daśamī suviśāla |
‘Bhaiyā’ vandana karahiṁ trikāla, jaya nirvāṇakāṇḍa guṇamāla ||23||

।। इत्याशीर्वाद: पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।।
|| Ityāśīrvāda: Puṣpān̄jaliṁ kṣipēt ||

* * * A * * *